ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ανάπτυξη πρακτικών λύσεων για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των ατόμων άνω των 55 ετών, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό.

Μεθοδολογικός οδηγός
Διαδικτυακή εκπαίδευση
Ψηφιακή τράπεζα επιχειρηματικών ιδεών
Διαδικτυακό κέντρο πηγών

Μεθοδολογική εργαλειοθήκη για τη συμμετοχή επαγγελματιών του επιχειρηματικού και 
κοινωνικούτομέα σε προγράμματα επιχειρηματικότητας. Στόχος αυτής της εργαλειοθήκης
είναι η δημιουργίαμιας κοινότητας που θα σχηματιστεί από επιχειρηματίες/γυναίκες 
και επαγγελματίες τουκοινωνικού τομέα, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα για τηνπροώθηση της επιχειρηματικότητας των ατόμων ηλικίας 55+, 
με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα πουκινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. 
Η εργαλειοθήκη θα περιέχει τις απαραίτητεςπροϋποθέσεις για τη δημιουργία αυτού του 
είδους της κοινότητας σε προγράμματαεπιχειρηματικότητας και θερμοκοιτίδας που 
αναπτύσσονται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, και θα παράσχει επίσης 
κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία για την υποστήριξη αυτής τηςκοινότητας και τη 
βιωσιμότητά της μακροπρόθεσμα.

Εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες και δεξιότητες για την επιχειρηματικότητα Αυτό το Αποτέλεσμα του Έργου αποτελείται από το σχεδιασμό ενός προγράμματος κατάρτισης για τις ψηφιακές δεξιότητες για τους ανώτερους επιχειρηματίες.
Αυτό το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν βασικές ικανότητες και δεξιότητες ακολουθώντας τα πλαίσια DigiComp και Entrecomp. Θα προσφέρει στους συμμετέχοντες μια μεγάλη ομάδα εργαλείων και σεμιναρίων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους χρήστες να εντοπίσουν λύσεις για τις ανάγκες τους και να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες της επιχείρησής τους. Το εργαλείο θα αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες Design Thinking και Lean Start Up

Ψηφιακή τράπεζα επιχειρηματικών ιδεών για άτομα 55+, με ιδιαίτερη έμφαση σε άτομα που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό Μέσω αυτού του αποτελέσματος, θα συνεργαστούμε με στρατολογημένους επαγγελματίες της κοινωνικής και επιχειρηματικής κοινότητας προκειμένου να εντοπίσουμε επιχειρηματικές ιδέες που θα μπορούσαν να αναλάβουν άτομα 55+, με ιδιαίτερη έμφαση σε όσους κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτή η τράπεζα ιδεών θα οργανωθεί μέσω ενός ψηφιακού εργαλείου και θα καταστήσει δημόσιες βιώσιμες επιχειρηματικές θέσεις και μοντέλα που θα μπορούσαν να αναληφθούν με ελάχιστες επενδύσεις και πόρους. Αυτά τα επιχειρηματικά μοντέλα θα είναι βιώσιμα, γρήγορα κερδοφόρα και με υψηλή δυνατότητα αναπαραγωγής. Τέλος, οι νέοι επιχειρηματίες θα χρησιμοποιήσουν αυτό το διαδικτυακό εργαλείο για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους σε μια ευρωπαϊκή κοινότητα ατόμων που εργάζονται για τις ίδιες επιχειρηματικές ιδέες

Ψηφιακό περιβάλλον για επώαση επιχειρήσεων και καθοδήγηση
Αυτό το Αποτέλεσμα Έργου θα εντοπίσει και θα οργανώσει ψηφιακά εργαλεία και λύσεις που είναι διαθέσιμα για τη δημιουργία ενός εικονικού περιβάλλοντος για την υποστήριξη βιώσιμων διαδικασιών επώασης. Οι λειτουργίες του εργαλείου θα καθοριστούν σύμφωνα με τις πρακτικές και τις ανάγκες της ομάδας-στόχου, φέρνοντας άμεσες προστιθέμενες αξίες σε δραστηριότητες που εκτελούν για να υποστηρίξουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη νέων και βιώσιμων επιχειρήσεων.