ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ


Το SENIOR+ θα αναπτύξει, θα ελέγξει και θα εφαρμόσει καινοτόμες πρακτικές στον τομέα τηςεπιχειρηματικότητας για τα άτομα ηλικίας 50+, με ιδιαίτερη έμφαση σε όσα κινδυνεύουν να αποκλειστούν από την κοινωνία.

Το έργο θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα βασισμέναστη μάθηση μέσω της πράξης, προκειμένου να αναπτυχθούν οι πρακτικές, δημιουργικές καιεπιχειρηματικές δεξιότητες των ανθρώπων, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τηνεπιχειρηματικότητά τους. Πολλές μελέτες έχουν αναγνωρίσει το ρόλο της επιχειρηματικότηταςστην καταπολέμηση της φτώχειας, δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα από υποδεέστερα κοινωνικάπεριβάλλοντα, όπως οι άνθρωποι ηλικίας 50+, να εξέλθουν από αυτή την κατάσταση και νααντιμετωπίσουν την ανεργία ή τις διακρίσεις στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα με την απόκτησηαυτών των νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για την επιχειρηματικότητα, οιομάδες-στόχοι μας θα μάθουν επίσης πώς να δημιουργήσουν κοινωνική αξία στις επιχειρήσεις.

Χάρη στο έργο SENIOR+, ο κοινωνικός κόσμος, μαζί με τον επιχειρηματικό, θα εντοπίσουν ποιεςθέσεις στην αγορά εργασίας προσφέρονται από τους διάφορους επιχειρηματικούς τομείς. Τα άτομα ηλικίας 50+ θα δημιουργήσουν κοινωνικές και συμπεριληπτικές επιχειρήσεις για νακαλύψουν αυτές τις ανάγκες και αυτό, με τη σειρά του, θα δημιουργήσει έναν ισχυρό σύνδεσμομεταξύ των εμπλεκόμενων ατόμων, των ατόμων ηλικίας 50+ και των επιχειρηματιών. Σε γενικέςγραμμές, είναι δύσκολο για αυτά τα άτομα να έχουν πρόσβαση σε τέτοια κατάρτιση καικαθοδήγηση από επαγγελματίες υψηλού επιπέδου, κάτι που δεν θα συνέβαινε αν δεν υπήρχαν έργατέτοιου είδους.